Netværksmøde 2

Kompetenceløft i undervisningsfag

Projekt ”Kompetenceløft i undervisningsfag” er dels et kompetenceløft for den enkelte deltager, men også et løft til dét fagteam eller fagsamarbejde, som vedkommende er/skal være en del af på skolen. Der kan også være tale om et fagteam på tværs af mindre skoler.

Hvad hvis jeg ikke er del af et fagteam?

Hvis du ikke er det, så er du formentlig organiseret i et andet professionelt læringsfællesskab på din skole. I teksten nedenfor bruges konsekvent begrebet ”fagteam”, men måske er organiseringen anderledes hos jer. Uanset organisering og begreber så skal kompetenceløftet dels være et løft til deltageren men også til skolen som skrevet ovenfor. Det er et kardinalpunkt i projektet.

Aktivitet 1

I den næste lille time bedes I drøfte muligheder for styrkelse af netop jeres fagteam på skolen. Her menes både i løbet af det år, I har en deltager på kompetenceløft men også ønsker og ambitioner til den fremtidige udvikling af fagteamet. Vi ved fra de to foregående år, at når først forløbet er sat i gang, så bliver tiden til drøftelserne begrænset – derfor håber vi, I griber muligheden nu!

Ud fra jeres drøftelser skal I sammen udfylde vedlagte skema, som skal afleveres til jeres leder efter i dag. Hvis der er spørgsmål, I ikke kan besvare, opfordres I til at få dem besvaret sammen med lederen efter i dag. Brug endelig jeres underviser på faget som sparringspartner i processen i dag.

Indledningsvis bedes I læse følgende udsnit af den projektbeskrivelse og ansøgning, der er baggrunden for, at 9 nordjyske kommuner sammen har fået bevilliget midler til at afvikle ”Kompetenceløft i undervisningsfag” af AP Møller Fonden. Der er udvalgt de afsnit, som har særlig betydning i relation til deltagerens fagteam på egen skole og forventningerne hertil.

Udsnit fra projektbeskrivelsen:

Forløbene består af modulopbyggede ECTS forløb, der qua læringsdesignet både understøtter skolernes behov for at styrke lærernes fagfaglige og fagdidaktiske kompetencer, samt ønsket om styrkelse af et professionelt læringsfællesskab baseret på kollektive fagteams som et grundlag for at høje og konsolidere det fagfaglige niveau.

Kompetenceløft i Undervisningsfag er designet således at det:

  • Understøtter den enkelte lærers kompetenceudvikling (formel undervisningskompetence i faget) og professionalisering gennem tæt tilknytning til egen praksis
  • Videreudvikler og styrker et professionelt læringsfællesskab baseret på fagteams med udgangspunkt i kompetenceudvikling i læringsfællesskaber
  • Sikrer individuel og organisatorisk effekt af uddannelsesforløbene gennem fokus på transfer
  • Anerkender læreren som den afgørende faktor for elevernes læring
 • Læringsdesignet tager afsæt i den enkeltes undervisningspraksis og årsplan og er baseret på vekselvirkning mellem undervisning, virtuel undervisning og arbejde i fagteam samt vejledning. Lærerne implementerer den nye teori/fagdidaktik ved at arbejde med egen undervisning. PLC og vejlederne ses som en ressource til understøttelse af fagteamene med mulighed for at skabe øget samarbejde omkring elevernes læring. Kommunale konsulenter fungerer som tovholdere og understøtter ledelse, vejledere og PLC på skolerne.

  Læringsdesignet bygger på en stærk praksistilknytning og understøttelse af fagteams, hvor medarbejdernes opdaterede undervisningskompetencer løbende forankres i undervisningen og i eksisterende fagteams. Skolernes vejledere vil kontinuerligt følge fagteamene og støtte udviklingen på medarbejderniveau. Kommunale konsulenter vil i samarbejde med ledelsens følge op på udviklingen af fagteamene og inddragelse af vejlederne. Derved understøttes forankringen på både individ- team- og organisatorisk niveau.

Aktivitet 2:

Besvar spørgsmålene i dette samtaleskema. I kan downloade skemaet eller gemme jeres egen kopi under filer, hvis I er logget på med jeres Googlekonto.