Om

Kompetenceløft i undervisningsfag

Kompetenceløft i undervisningsfag er et praksisnært kompetenceløft, der er designet således, at det:

  • understøtter den enkelte læreres kompetenceudvikling (formel undervisningskompetence i faget) og professionalisering gennem tæt tilknytning til egen praksis.
  • videreudvikler og styrker et professionelt læringsfællesskab baseret på fagteams med udgangspunkt i kompetenceudvikling i læringsfællesskaber.
  • understøtter den kollektive kapacitet ved etablering af samarbejder på tværs af kommuner og dermed sikrer tilstrækkelig kapacitet til, at alle fag tilgodeses i et større fagligt fællesskab.
  • sikrer individuel og organisatorisk effekt af uddannelsesforløbene gennem fokus på transfer.
  • anerkender læreren som afgørende faktor for elevernes læring.

Projektets design skal sikre uddannelse på højt niveau med afsæt i lærernes realkompetencer, praksisnær kompetenceudvikling og stærk organisatorisk forankring.

Forløbet er delt op i før-, under-, og efter-fase

Før-fasen: Kompetenceafklaring for lærerne, organisatorisk forankring, lokal synliggørelse og legitimering af uddannelsesforløbet. Skoleledelsen præsenterer læringsdesign, projektets formål og arbejdet i fagteam. Kommunale konsulenter understøtter og supporterer løbende skolerne i arbejdet med forankring.

Der etableres to netværksmøder med fokus på lærernes kompetenceafklaring og design af modulerne

Netværksmøde 1: lærere og ledelse deltager i guidet kompetenceafklaringssamtale, hvor målet er at afklare forholdet mellem lærerens realkompetencer og fagets kompetenceområder. Denne proces ledes af UCN og foregår på tværs af skoler og kommuner.

Netværksmøde 2 foregår på baggrund af netværksmøde 1. Der arbejdes med modulernes indhold og samspillet mellem undervisning, vejledning og praksis. Dette munder ud i en konkret uddannelsesplan for hver enkelt skole.

Under-fasen: Undervisningens indhold og didaktik er tilrettelagt ud fra fagets kompetenceområder, deltagernes realkompetencer og praksisnærhed. Deltagerne får hver to moduler af 10 ECTS point. Hvert modul afsluttes med Kompetencemålsprøve.

Læringsdesignet tager afsæt i den enkeltes undervisningspraksis og årsplan og er baseret på en vekselvirkning mellem undervisning, virtuel undervisning, arbejde i fagteam samt vejledning. Lærerne implementerer den nye teori/fagdidaktik ved at arbejde med egen undervisning. PLC og vejlederne ses som en ressource til understøttelse af fagteamene med mulighed for at skabe øget samarbejde omkring elevernes læring. Kommunale konsulenter fungerer som tovholdere og understøtter ledelse, vejledere og PLC på skolerne.

Efter-fasen: Ledelsen skal sikre forankring af fagteams og læringsfællesskaber, der understøtter konsolideringen, samt lærernes fortsatte kompetenceudvikling og videnproduktion.

Læs ansøgning til A. P. Møller her